3. ကလိမ်​စေ့ ငြမ်းဆင်

in #myanmar4 years ago

ကလိမ်​စေ့ ငြမ်းဆင်

Put up a scaffolding around fever nut

v2h7exo500.png

Usage

Only pagoda and temple needs to put up a sacffolding when they are built.

A fever nut is not something that needs to put up a scaffolding.

So when someone deceives someone by talking unlogical things,

You can refer them they are putting up a scaffolding around fever nut.

Glossary

Scaffolding- ငြမ်း

Fever nut, nicker nut or bonduc nut- ကလိမ်​စေ့

Put up- ဆင်သည်

You can donate to support the project by sparing steem or sbd to

@myanmarbook

အထက်ပါ စာမူကို ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ထုတ်​ဝေဖြန့်ချိပါက တရားဥပ​ဒေအရ အ​ရေးယူခံရနိုင်သည်။