How we became Caminantes at Gran Canaria (ESP) - Day 8

in Pinmapple2 months ago

Welcome to the continuation of the notes from my travels around the island of Gran Canaria at Christmas last year. Today we will look for the first time in the northern part of the island, which is completely different from what we have seen so far.

Vítejte u pokračování zápisků mých cest po ostrově Gran Canaria o Vánocích minulého roku. Dnes se podíváme poprvé do severní části ostrov, která je naprosto jiná než co jsme viděli doposud.

_M4A9202.jpg

By the eighth day, which was December 25, 2023, we woke up to another cold morning as we slept above the 1500 meter mark again. Exactly 1650 meters. Nobody wanted to get out of a warm sleeping bag. Only when the sun started to warm the surrounding air did we start to move around the area. Which was a pine forest that probably burned down a few years back.

Do osmého dne, což bylo 25. prosince 2023 jsme se probudili do dalšího chladného rána, protože jsme opět spali nad hranicí 1500 metrů nad mořem. Přesně 1650 metrů. Tak se nikomu nechtělo z vyhřátého spacáku. Teprve až když slunce začalo ohřívat okolní vzduch, jsme se začali pohybovat po okolí. Což byl borový les, který pravděpodobně pár let zpět vyhořel.

_M4A9205.jpg

_M4A9206.jpg

We continued on our way a little before noon. The route continued through the forest, where were mainly pine trees, but also the occasional edible chestnut. All trees met the same fate when they met the fire. Most of them coped with adversity and continued with their lives.

Dále na cestu jsme se vydali, až lehce před polednem. Nejprve jsme pokračovali lesem, kde byli převážně borovice, ale také se zde občas objevil jedlý kaštan. Všechny stromy potkal stejný osud při setkání s ohněm. Většina z nich si s nepřízní živlu poradila a pokračovala svým životem.

_M4A9210.jpg

_M4A9218.jpg

_M4A9225.jpg

_M4A9233.jpg

_M4A9235.jpg

As soon as we left the forest. An open landscape awaited us, where the remains of volcanic activity could be seen.

Jakmile jsme opustili les. Čekala nás otevřená krajina, kde byli vidět pozůstatky sopečné činnosti.

_M4A9247.jpg

_M4A9251.jpg

_M4A9253.jpg

While exploring the map, we noticed that there is a deep caldera called Caldera de los Pinos de Gáldar not far from our path. Oncoming clouds spoiled our view. On the other hand, one raven noticed our presence and started discreetly begging for some food. For posing, he was given a piece of fatty salami, which we thought was the least harmful compared to the natural diet these birds eat.

Při průzkumu mapy jsme si všimli. Že nedaleko naší cesty je hluboká kaldera se jménem Caldera de los Pinos de Gáldar. Výhled nám kazili přicházející mraky. Na druhou stranu si naší přítomnosti všiml jeden krkavec a začal nenápadně žebrat nějaké jídlo. Za pózování dostal kousek tučného salámu, což nám přišlo jako nejmíň škodlivé oproti přirozené stravě, kterou tyto ptáci požírají.

_M4A9261.jpg

_M4A9264.jpg

_M4A9266.jpg

After the photo session with raven, we continued on our way to the woods. On the edge of the caldera grow several enormous pines, which are considered the founders of the local forests, since the island was completely deforested in the past.

Po fotosešn s krkavcem jsme se opět vydali dále na cestu do lesů. Na okraji caldery roste několik enormních borovic, které jsou považovány za zakladatele místních lesů, protože ostrov byl v minulosti celý odlesněn.

_M4A9274.jpg

_M4A9276.jpg

_M4A9279.jpg

_M4A9284.jpg

_M4A9288.jpg

_M4A9305.jpg

Not long, a completely new landscape opened up in front of us, which we definitely did not expect here. And that landscape was grassland. A beautifully open landscape overgrown with fresh grass. It was a sudden change that seemed to teleport us somewhere in South East Africa.

Za nedlouho se před námi otevřela úplně nová krajina, kterou jsme zde rozhodně nečekali. A tou krajinou byly pastviny. Krásně otevřená krajina porostlá čerstvou travičkou. Byla to náhlá změna, která jakoby nás teleportovala, někam do jihovýchodní Afriky.

_M4A9310.jpg

_M4A9312.jpg

_M4A9339.jpg

The pastures were sometimes interspersed with orchards of all kinds of fruit, but the only thing available at that time were figs. Only for wild birds who didn't mind not being ripe.

Pastviny, byly občas proloženy sady s všemožnými druhy ovoce, ale jediné co tou dobou bylo k dispozici byly fíky. Pouze pro volně žijící ptáky, kterým nevadilo, že nejsou zralé.

_M4A9351.jpg

_M4A9366.jpg

_M4A9358.jpg

_M4A9379.jpg

_M4A9363.jpg

_M4A9380.jpg

_M4A9381.jpg

Since we started the journey late. The evening was fast approaching and we had to find a place for sleep. We chose one small meadow, from which there was a wonderful view of the surroundings. But it had one small flaw, there was nowhere to hide from the wind. But the place had potential for morning photoshoot, so we were left exposed to the unpleasant wind.

Vzhledem k tomu, že jsme vyrazili na cestu pozdě. Večer se rychle blížil a mi museli najít místo na spaní. Zvolili jsme jednu malou loučku, ze které byl nádherný výhled do okolí. Ale mělo to jednu malou chybičku nedalo se zde nikde schovat před větrem. Místo ale mělo potenciál pro ranní focení a tak jsme zde zůstali vystaveni nepříjemnému větru.

Gran_8.jpg

Full map link to Mapy.cz

Length of the TrekMeters UpMeters Down
102.4 Km2872 meters1896 meters
Sort:  

This forest is amazing. With out pine tree which trees are available there.

Most of the forests are made up of Pinus canariensis, with occasional Castanea Sativa and various types of shrubs in the undergrowth. Eucalyptus was seen in some places. And that's about all I met in Gran Canaria. More species grow on other islands more in the Atlantic Ocean.

That was such an amazing hike to Gran Canaria! Lots of stunning views both on the way there but also when the hike came to an end!

The hike is slowly coming to an end, but we still wandered around the island for a few more days, so there is no end to the views and interesting places.

Looking forward to see more!

The natural scenery is very beautiful, I really like natural photos like this, it's very beautiful, friend

Simply loved the raven photos!

It was a nice and scary experience to be so close to a wild animal. That I could photograph him with a wide-angle lens and we both trusted each other that we wouldn't hurt each other.

we both trusted each other that we wouldn't hurt each other

🥰

Beautiful landscape with pine trees. Nice captured

Gorgeous views here. This mountain is almost as high as the highest mountain we have here in my country.

We in the Czech Republic have the highest mountain with a height of 1602 meters, so we are quite similar with that.

The nature is soo beautiful. I like this post very much!!! :)

This looks absolutely incredible! Great blog

Thank you, I'm trying my best.

You’re killing it! Keep up the great work ❤️

The Canarias Islands are a amazing place. Best regards.

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Hiya, @livinguktaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Top 3 in Travel Digest #2173.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community: