Нові двоногі \ New bipeds

in Team Ukrainelast year (edited)

Якийсь край у психіці вилився сьогодні бажанням вити вовком.
Не через свою слабкість.
Я не можу сприйняти те, що робить расєя з Україною.
Я не можу зрозуміти: там люди взагалі живуть, чи двоногі інопланетяни, без всього святого, без душі та розуму?

Some edge in the psyche spilled out today with the desire to howl like a wolf.
Not because of his weakness.
I cannot accept what russia is doing to Ukraine.
I can't understand: do people live there at all, or two-legged aliens, without everything holy, without soul and mind?

0.jpg
фото

Коли під час окупації в нашому селі вони розстрілювали кожну цивільну автівку. Це як? Вони - люди? В них не було ніколи автівки, вони не їздили на ній у своїх побутових справах по своїй землі? Який чіп у мозок їм вставили, що вони розстрілювали всі мирні автівки в Україні?
А той льотчик, який скидає смертельні бомби на мирні міста України. В нього є рідня? Він не має душі? Як можна бромбити ТЕАТР у мирному місті, в підвалах якого рятують своє життя тисячі мирних людей? Старики, діти? Льотчик, ти взагалі гомо сапієнс чи хто?

When during the occupation in our village they shot every civilian car. It as? Are they human? They never had a car, didn't they drive it around their land in their household chores? What chip was inserted into their brains that they shot all the peaceful cars in Ukraine?
And that pilot who drops deadly bombs on peaceful cities of Ukraine. Does he have relatives? Does he have no soul? How can you bomb the THEATER in a peaceful city, in the basements of which thousands of peaceful people are saving their lives? Old people, children? Pilot, are you even homo sapiens or what?

8.jpg
фото

Те ж саме хотіла би спитати і в тих, хто запускає ракети на пологові будинки. Вас мама де народила? В болоті сибіру? На Марсі? Чи ви взагалі не народжені природним шляхом і не маєте матері? Інакше як пояснити оцю смерть, новонародженого хлопчика, якого ви вбили на другий день після появи на світ?

I would like to ask the same of those who launch rockets at maternity hospitals. Where did your mother give birth to you? In the swamps of Siberia? On Mars? Are you not born naturally and have no mother at all? How else can you explain this death, a newborn boy whom you killed on the second day after birth?

0.jpeg
фото

Я - мама. Я - бабуся. І я ніколи не могла навіть у страшному сні подумати, що руські виродки заставлять мене вити вовком. Від того, що діти і внуки тепер за кордоном. Бо змушені зберегти свої життя. Інакше оті невідомо ким породжені виродки знищать наше майбутнє. Не буде кому відновлювати нашу прекрасну Україну.
Але як же важко жити з цим відчуттям розлуки! І тут не путін винен. Ні, не путін! Не він розстріляв із танку всі автівки в нашому селі. Не він підірвав нашу школу і дитсадок. Не він крав по всіх садибах цінні речі. Не він насилував наших жінок і дітей. Не він катував і вбивав наших хлопців. Це ви, руські виродки, що вас породила не жінка, а бознахто. Це кожен руський чобіт, який ступив на нашу святу землю. Вони - не люди. Немає у них матері. Немає рідні. І не було життя. Їх дії не відповідають людськості. І тому пощади оркам немає і не може бути!

I am a mother. I am a grandmother. And I could never, even in my wildest dreams, think that Russian bastards would make me howl like a wolf. From the fact that children and grandchildren are now abroad. Because they are forced to save their lives. Otherwise, it is not known by whom the bastards will destroy our future. There will be no one to restore our beautiful Ukraine.
But how difficult it is to live with this feeling of separation! And Putin is not to blame here. No, not Putin! He wasn't the one who shot all the cars in our village with a tank. He did not blow up our school and kindergarten. He did not steal valuable things from all the estates. He did not rape our women and children. He was not the one who tortured and killed our boys. It is you, Russian bastards, who gave birth to you not by a woman, but by a man. This is every Russian boot that set foot on our holy land. They are not people. They don't have a mother. There are no relatives. And there was no life. Their actions do not correspond to humanity. And therefore there is no mercy for the orcs and there can be no!

1.png
фото

Sort:  
Loading...