Split - Croatian underappreciated places in Europe

in Pinmapple5 months ago

sp0.jpg

s33.jpg

The city of Split, full of diversity, is a gem of Croatia and the second largest city in Croatia, where the past meets the present and history meets tragedy.

Pełne różnorodności miasto Split to perełka Chorwacji i drugie co do wielkości miasto w Chorwacji gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością a historia z tragedią.

sp00000.jpg

sp000.jpg

sp02.jpg

Along the coast and the walls of Diocletian's Palace towering over the old town. there is a seaside promenade and a promenade. It is an obligatory place for a walk where we can observe ships sailing to other Croatian cities.

Wzdłuż wybrzeża oraz górujących nad starówką murów Pałacu Dioklecjana. rozciąga się nadmorska promenada i deptak. To obowiązkowe miejsce spaceru gdzie obserwować możemy statki wypływające w rejsy do innych chorwackich miast.

sp03.jpg

sp04.jpg

sp05.jpg

Here, too, we can stop for a moment and taste aromatic coffee or delicious Croatian ice cream.

Tu również możemy zatrzymać się na chwilę i skosztować aromatycznej kawy lub pysznych chorwackich lodów.

sp06.jpg

sp08.jpg

sp10.jpg

Diocletian's Palace

Pałac Dioklecjana

sp11.jpg

One of the most popular attractions of Split is the residence built by Emperor Diocletian at the turn of the 3rd and 4th centuries. The palace was commissioned by the Emperor, and it was built of stone from the island of Brač.

Jedna z najpopularniejszych atrakcji Splitu to rezydencja zbudowana przez cesarza Dioklecjana w przełomie III i IV wieku. Pałac powstał z polecenia Cesarza, a zbudowano go z kamienia z wyspy Brač.

sp12.jpg

sp13.jpg

sp15.jpg

sp16.jpg

sp17.jpg

Only fragments of the former mansion have survived to this day, but they still please the eye and charm with their beauty.

Do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie fragmenty z dawnej posiadłości, ale i tak cieszą oko i urzekają pięknem.

sp18.jpg

sp19.jpg

sp21.jpg

Gregory of Nin is a Croatian bishop, considered a defender of the Slavic language, he lived in the years 900-929. His monument is one of the attractions of Spli

Grzegorz z Ninu to Chorwacki biskup, uważany za obrońcę języka słowiańskiego, żył w latach 900-929. Jego pomnik, to jedna z atrakcji Splitu.

sp22.jpg

sp23.jpg

sp24.jpg

sp25.jpg

St. Patrick's Cathedral Dujama

Katedra św. Dujama

sp27.jpg

sp28.jpg

Near the courtyard stands the Cathedral of St. Dujama, which is the showcase of Split. According to many researchers, it is the oldest cathedral in the world. The cathedral belfry is over 60 meters high.

Niedaleko dziedzińca stoi Katedra św. Dujama, która jest wizytówką Splitu. Zdaniem wielu badaczy jest to najstarsza katedra na świecie. Przykatedralna dzwonnica liczy ponad 60 m wysokości.

sp29.jpg

sp30.jpg

sp31.jpg

sp32.jpg

Marjan hill

Wzgórze Marjan

The western part of Split is the Marjan hill covered with pine trees. A popular place among the city's residents who like to spend their free time here.

Zachodnia część Splitu to pokryte sosnowym lasem wzgórze Marjan. Popularne miejsce wśród mieszkańców miasta, którzy chętnie spędzają tu swój wolny czas.

sp35.jpg

sp36.jpg

sp37.jpg

There are numerous cross-country and walking routes, charming chapels and small churches, a weather station. It is also worth visiting because the hill is one of the most beautiful viewpoints in Split.

Znajdują się tu liczne trasy biegowe oraz szlaki spacerowe, urokliwe kapliczki i niewielkie kościoły stacja meteorologiczna. Warto tu zajrzeć także dlatego, że na wzgórzu mieści się jeden z najładniejszych punktów widokowych w Splicie.

sp38.jpg

sp40.jpg

sp42.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Wow, @marianomariano, every wall in this city must hold a lot of history. I don't know if it's my perception, but it seems like this site is in urgent need of restoration. It would be a calamity for it to be lost. On the other hand, wasn't it in one of these cities where part of the Games of Thrones series was filmed?
Nice post my friend, thanks for sharing it!

My home town. :)