Eagle's eye and the beauty of the Buynovo gorge-Bulgaria

in Pinmapple2 years ago (edited)

▶️ Watch on 3Speak


Hello, today I will tell you and show you about our trip to Orlovo Oko and the road that passes through Buynovo Gorge. Their location is in northern Bulgaria and more precisely in the Rhodope Mountains. Orlovo Oko is a panoramic site built on Mount St. Elijah. The whole structure rises in the air at over 600 meters altitude from the Buynovo gorge, and at over 1800 meters above sea level. When you step on it, the feeling is as if you are flying.

Здравейте днес ще ви разкажа и покажа за пътуването ни до Орлово око и пътят които минава през Буйновското ждрело.Местонахождението им се намира в южна България и по точно в Родопа планина.Орлово око представлява панорамна площадка изградена на връх Свети Илия.Цялата конструкция се извисява във въздуха на над 600 метра височина от Буйновското ждрело,и на над 1800 метра надморска височина.Когато стъпите на нея усещането е сякаш летите.А за Буйновското ждрело мога да кажа само че е чудо на природата.

img_0.43969393717551614.jpg

img_0.5730908079072843.jpg

The climb to Orlovo Oko starts from the village of Yagodina. You can climb to the top on foot along a marked and quite steep path, which reveals stunning views. The other option is with off-road jeeps. There were such deep gaps from the path we took in some places that I thought about whether to go back.

Изкачването за Орлово око започва от село Ягодина.До върха можете да се качите пеша по маркирана и доста стръмна пътека,от която се разкриват зашеметяващи гледки.Другият варянт е със високо проходими джипове.Ние избрахме да се качим пеш,за да почувстваме мястото и природата.От пътеката по която минахме на места имаше толкова дълбоки пропъсти,че си мислех дали да не се върна обратно.

img_0.5727633342864682.jpg

img_0.9927163024674245.jpg

img_0.060473150552952014.jpg

img_0.4417345352987671.jpg

I admit that I am a little afraid of heights, but on the transition to the Eagle's Eye I realized that my fear of heights is much greater than I thought. Fear or not every step up was worth it. Once you step on the site you forget about everything behind and around You can't take your eyes off the horizon, as if you're floating in the air. But to be honest, it takes courage to step and go to the end of the site, where the feeling is stronges.

Признавам си че малко ме е страх от височини,но по прехода към Орлово око разбрах че страхът ми от високо е много по голяма от колкото мислех.Страх или не всяка стъпка нагоре си заслужаваше.Стъпиш ли веднъж на площадката забравяш за всичко зад и около теб.Не можеш да откъснеш очи от хоризонта,сякаш се рееш във въздуха.Но ако трябва да бъда честен се иска и кураж за да стъпиш и отидеш до края на площадката, където и усещането е най силно.

img_0.3561194626171474.jpg

img_0.49657036704909474.jpg

img_0.4330508391023667.jpg

img_0.3441010811868696.jpg

After we took pictures and died, we started the descent from the top. The descent turned out to be as laborious as climbing, but when you are with cheerful company this is not felt. We had lunch in the village of Yagodina, where the food was incredibly tasty.

След като поснимахме и починахме започнахме слизането от върха.Слизането се оказа също толкова трудоемко колко и катеренето,но когато си със весела компания това не се усеща.Обядвахме във село Ягодина, където храната беше невероятно вкусна.

img_0.6813289036332213.jpg

img_0.5665706750475326.jpg

We decided to take a walk around the Buynovo gorge, because this is a wonderful place. The overhanging rocky mountains and the centuries-old pine trees around us enchanted us with their beauty. There are many eco trails and landmarks in the area. a mountain. The mountain revealed something new every minute.

Решихме да се разходим из Буйновското ждрело,защото това е приказно място найстина.Надвисналите скалисти планини и столетните борове наоколо ни омагьосаха с красотата си.В местността има много еко пътеки и забележителности.Започнах да снимам и забравих за времето,още един завой,още един хълм.Планината разкриваше по нещо ново всяка минута.

img_0.2918277896850851.jpg

img_0.1664695946668435.jpg

img_0.13282135697590816.jpg

img_0.23915267051083.jpg

img_0.28088574516602255.jpg

img_0.6696325861812652.jpg

img_0.7987309150780049.jpg

We decided to visit the Yagodina Cave, which is located near the village of Yagodina and Eagle's Eye. The longest cave in Bulgaria with millennial stalactites, stalagmites and stalactons. The fabulous cave formations are impressive considering that they are formed thousands of years ago.

Решихме да посетим и Ягодинската пещера която се намира съвсем близо до село Ягодина и до Орлово око.Най дългата пещера в България с хилядолетни сталактити, сталагмити и сталактони.Приказните пещерни образувания са впечатляващи имайки в предвид че се образуват хиляди години.

img_0.35312699875823716.jpg

img_0.8727541840456996.jpg

img_0.7369219247210118.jpg

img_0.1410721322709519.jpg

img_0.7161673079827937.jpg

img_0.8762570358182437.jpg

img_0.774665621273549.jpg

img_0.8080073974561908.jpg

img_0.3115019127484741.jpg

img_0.14085726709596486.jpg

Here and for the first time I saw cave pearls, which are formed at a certain acidity and specific conditions. If they are removed from the cave soon the pearl breaks.

Тук и за пръв път видях пещерни перли,които се образуват при определена кеселинност и специфични условия.Ако бъдат извадени от пещерата не след дълго перлата се разпада.

img_0.5396297259742256.jpg

img_0.5805240807251779.jpg

img_0.4924002264529103.jpg

img_0.12851596836847246.jpg

img_0.6929423477797695.jpg

img_0.5980218533501539.jpg

We all had a great day. We leave full of positive emotions and experiences. Thank you for taking the time once again and reviewing our history. All the best until our next adventure.

Всички прекарахме страхотен ден.Тръгваме си заредени с положителни емоции и преживявания.Благодаря че отделихте от времето си за пореден път и прегледахте историята ни.Всичко добро и до следващото ни приключение.🙃

img_0.17553862771273462.jpg

img_0.3928313538891051.jpg

img_0.3270446038881242.jpg


▶️ 3Speak

Sort:  

Страхотен пост и видеото .Поздравления 🤍💚❤️

Благодаря 😃

Най красивата държава…
Най богата…

🙏

Най красивата страна имаме 😃🌲⛰️

Факти ;)
🙏

Страхотен пост ☺ Уникално е 😍

Благодаря 😃

Beautiful nature scenery. Good shots too

Thank you.😃🌲⛰️

Чудесни снимки, професионално направени, и много красива българска природа!Само една малка забележка, местоположението е в Южна България, не е в Северна.🙂☘️🌺🌹

Да точно така 😁 моя грешка ще я поправя.Много диво и красиво място.Благодаря ти.👌🌲⛰️

🙂☘️🙂

Бях там миналата година! Ще се връщам пак, заради минералната вода, чистия въздух, красивата природа и многото уникални еко пътеки, за който си трябва време за да се минат. Пещерите са много хубави и трябва да се посетят също-задължително!До Орловото око не се качихме и то ми е тръпка, но така като чувам, май ще е с джип. Понеже сме упорити решихме, че можем с нашия джип, но нееее. Никакъв шанс😂😂😂

Качете се с джиповете чух че е доста екстремно преживяване.80 лв струва вече качването и свалянето от върха.Джипа побира 6 човека,заслужава си.😃🌲

Да, да знам. Но нямахме много време и това ни спря😁. За катерене никой не ни посъветва🧐😁

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Hiya, @lizanomadsoul here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1545.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Congratulations @diyan3973lenkov! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the April Power Up Month Winners
Feedback from the May 1st Hive Power Up Day
Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!