Rozhensky Monastery, town of Melnik, Bulgaria

in Pinmapple2 months ago

DBA0A6AC-201D-4333-A5D5-AC92C4F2124E.jpeg

Hello dear friends,
In today's virtual tour I will show you. 1 huge. Both a medieval monastery and Which is located near the Greek border The town is called Melnik, beautiful, historic and majestic mountains, surrounded on all sides of the town of Melnik lead to this, beautiful and centuries-old monastery, which hides a lot of history that can hardly yes, be described in a few sentences and shown in a few pictures.

Здравейте, скъпи приятели,
В днешното ми виртуално пътешествие ще ви покажа. 1 огромен. И средновековен манастир, и Който се намира близо до гръцката граница Града се казва мелник, красиви, исторически и величествени планини, обгърнати от всички страни на град мелник водят до този, красив и вековен манастир, в който се крие доста история, която трудно може да, бъде описана в няколко изречения и показана в няколко снимки.

C2262EB7-829D-486C-A8FA-BF022DC10CCA.jpeg

D10BC10B-1D32-43BD-A4DF-8027B177E224.jpeg

8EB73351-1082-4541-AD3E-D877730725D8.jpeg

These are photos from the autumn, which I took during my visit to the town of Melnik. In the city, you can see not only this monastery, but the so-called Melnik rocks, which everyone in Bulgaria and in many countries has heard of. They are quite beautiful, impressive and tall and worth to be seen and anyone who has the opportunity should go to see these phenomenal rock creatures the monastery I want to tell you about is quite old somewhere probably around 1 century

Това са снимки от есента, които направих при моето посещение в град мелник в града може да се видят не само този манастир, а така наречените мелнишки скални скали, които всеки в българия и в доста страни е чувал за тях те са доста красиви внушителни и високи и си заслужава да, бъдат видени и всеки, който има възможност нека отиде да, види тези феноменални скални създания манастира, който искам да ви разкажа е доста стар някъде сигурно на около 1 век

CA36A54F-8696-427B-ADE9-D46C720E92DA.jpeg

1B3DE029-2150-4FEF-9C4F-E774D9620052.jpeg

6076B94A-4F40-43A2-A904-3C87A6D33984.jpeg

it is located on the ridge of the town of Melnik hidden between several, several slopes surrounded by beautiful nature and a unique view of the town of Melnik and to Pirin and Rila mountain, this monastery is worth seeing and anyone who has the opportunity and a way to Greece or yes, do a one-day excursion to get to know the customs of the town of Melnik yes, eat in a nice restaurant yes, taste the homemade feasts and the red homemade wine made by the local winegrowers, which is also known all over the world, the Melnik wine is one of the most aromatic, the richest of taste qualities and unique wine.

намира се в билото на град мелник скрит между няколко, няколко склона обграден от красива природа и уникална гледка към град мелник и към пирин и рила планина заслужава си да се види този манастир и всеки, който има възможност и път към гърция или да, направи еднодневна екскурзия да се запознае с обичаите на град мелник да, похапне в някой хубав ресторант да, опита от домашните приготвени гозби и червеното домашно вино приготвено от местните лозари, което е известно също в цял свят мелнишкото вино е 1 от най ароматните най богатите на вкусови качества и по уникалност вино.

D0B7BA48-467D-4611-B15C-6C144C0E6C26.jpeg

EDF7AED1-B483-46FD-9745-782F3D3F59AD.jpeg

AFC0492E-AFAF-4A4C-8D96-B30D7191DC09.jpeg

the monastery can be reached by car by can and yes, leave your car in the center of the mill and yes, take 1 walk between its beautiful meadows and rocks climb beige and yes, feel the air which is quite clean I just don't have any left words or I just don't find such words in which to describe the city of Melnik its sights and beautiful views that take your breath away and leaving there is quite difficult sit down in some restaurant and forget to leave local restaurateurs make unique Melnik feasts pour ruino red wine and leaving there is impossible.

до манастира може да се стигне с автомобил по може и да, оставите автомобила си в центъра на мелник и да, направите 1 разходка между красивите му поляни и скали да се качите беж и да, усетите въздуха, който е доста чист просто не ми остават думи или просто не намирам такива думи, в които да, опиша град мелник неговите забележителности и красиви гледки, които спират вашият дъх и тръгването от там е доста трудно седнете в някои ресторант и забравяте да, си тръгнете местните ресторантьори правят уникални мелнишки гозби наливат руйно червено вино и тръгването там е невъзможно.

86C85B02-E660-400A-9701-DBA2933C76F7.jpeg

7AE434E2-7446-4DA0-8893-8FB96213C00F.jpeg

D7BD946E-F282-4D57-BA18-7DA062C59A4E.jpeg

FC2B2A87-357A-48A1-92BA-C9EF3C78A850.jpeg

F0B72218-B629-4AAE-8AAC-B0F04FEEAF92.jpeg

0C5F5F8A-EF78-4FCE-ADFC-F23B6AB52CB3.jpeg

CCF9CA84-5CD4-43F1-A8C3-8AF6CDC64BBF.jpeg

F11A92DF-0FA3-4B9B-8E4F-A64E61B0B5F6.jpeg

C27A0363-DE48-4EE6-B3C6-F4DABEBC0CC3.jpeg

B149A173-F8D3-4FB4-8CA0-987A9E473A79.jpeg

B43C966E-5FD8-4F18-A352-4B330F806222.jpeg

BBECBE83-2992-4686-8400-341C399A0F47.jpeg

2A26D7FA-283C-4BF5-8642-F66507EAF493.jpeg

D6D72488-6299-40A3-916E-F59C308ECA3D.jpeg

2790714C-672A-46D1-AF35-09C02831C1F9.jpeg

You can see the monastery yourself, you can see from the photos that it was built since Turkish times and was built entirely of wood and stone, you can still see the cracked wooden columns that supported the roofs of this unique place, the beautiful and well-kept courtyard in the monastery also makes a pleasant impression and quite relaxing for the visitors, the yard is surrounded by flowers bushes and lots of vegetation which gives this place even more magical and makes it even more stunningly beautiful and unique in its kind of nature and sights

дърво и камък все още се вижда напуканите колони дървени, които са подпрели покривите на това уникално място красивия и поддържан двор в манастира също прави приятно впечатление и доста релаксиращо за посетителите, двора е обграден от цветя храсти и много растителност, която придава на това място още по голяма вълшебно се и го прави още по зашеметяващ красив и уникален по своят вид природа и забележителности

823B4260-7789-44E4-AAEA-849972474047.jpeg

7A0A19B7-F92C-43F8-BDD6-DA7CB77AC651.jpeg

6FE84C4C-12E5-4E23-8C09-797BFCC18CAB.jpeg

Sort:  

Hi @charlie80, your post has been upvoted by @bdcommunity courtesy of @rehan12!


Support us by voting as a Hive Witness and/or by delegating HIVE POWER.

JOIN US ON

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @charlie80! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 35000 upvotes.
Your next target is to reach 40000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the January PUM Winners
Feedback from the February Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - January 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1780.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

These types of structures have always seemed enigmatic to me, and mixed with modernity they are much more beautiful, for example, with an air conditioner like the one installed on the second floor.