Another season is over, or autumn has come..

in #ceskylast year

EN: It was quite warm. I also noticed this in the state of the water in Lake Illmensee. Last year at the beginning of summer there was so much water that the piers were under water about 30 cm. This year it was about a meter less. Everyone in the neighborhood is talking about how hard the winter will be, but we'll see.
That feeling when a parent lets their child out of the nest. Yes, my son turned 18 this year and is now on his own two feet. Yes, I have to say that it's not entirely easy to release a child into the world and not talk to them about how and what they're doing wrong, that @d4vidos. The world is a vast space to explore and discover things.
Yeah, yeah, it was great when the kids were little. The best thing is how all new parents think they have a hard job with children. And as all children mature over time, parents realize what a wonderful time it was with the toddlers. Actually, with those small children who were interested in hearing about things, about the world. First, the shock when a child comes into the relationship of two people, everything changes. It takes a long time for one to get used to the new order of things, the running of the family and also the endless bustle around them, questions that seem trivial to an adult, but incredibly interesting to the little ones. And so time goes by and our young people reach puberty, it's just starting to get old. I am of the opinion that puberty is there so that it is not so difficult for the parents and the little ones to say goodbye. So that young people can slip into their own world and start spinning the clock of the world. Now they are part of our world, they are already changing the order of things. They already have the power to change the world according to their own point of view, their own thoughts and ideas. To screw something up, to take something a giant step forward just because he sees the world from a completely different point of view.
And that makes me happy...

This is where our little daughter prepared our heart attack pills
IMG_8749.JPG

Hivefest ended the summer for me. It came at the same time as the weather changed. It was really cold and unfriendly in Amsterdam. It rained a lot.But the time I spent there was truly amazing. Meeting with friends. I met new interesting people. I saw who I wanted to see for a long time.

IMG_8606.JPG

Now the mushroom season has started for us, we were in the forest and in an hour we left with a nice pile of mushrooms. I'm going again tomorrow, I'm really looking forward to it. Well, people enjoy picking mushrooms when there are so many of them in the forest.
My wife made cutlets from the large mushrooms and we cut the smaller ones for drying. Such mushroom soup is really priceless in winter.

IMG_8707.JPG

We were supposed to go to a regatta this weekend. Unfortunately, it was postponed due to the weather. Well, it's October so I wonder if the weather will be better next weekend. So for this season, all that's left is to finish the last race, get the boats dry and say goodbye at the last party.
The season of darkness begins, brewing…..

DE: Wieder ist eine Saison vorbei, oder der Herbst ist da...

Es war ziemlich warm. Das ist mir auch am Wasserzustand des Illmensees aufgefallen. Letztes Jahr zu Beginn des Sommers gab es so viel Wasser, dass die Pfeiler etwa 30 cm unter Wasser standen. In diesem Jahr war es etwa ein Meter weniger. Alle in der Nachbarschaft reden darüber, wie hart der Winter wird, aber wir werden sehen.
Dieses Gefühl, wenn ein Elternteil sein Kind aus dem Nest lässt. Ja, mein Sohn ist dieses Jahr 18 geworden und steht jetzt auf eigenen Beinen. Ja, ich muss sagen, dass es nicht ganz einfach ist, ein Kind auf die Welt zu entlassen und nicht mit ihm darüber zu reden, wie und was es falsch macht, das @d4vidos. Die Welt ist ein riesiger Raum, um Dinge zu erforschen und zu entdecken.
Ja, ja, es war toll, als die Kinder klein waren. Das Beste ist, wie alle neuen Eltern denken, dass sie einen harten Job mit Kindern haben. Und wenn alle Kinder mit der Zeit reifen, merken die Eltern, was für eine wundervolle Zeit es mit den Kleinkindern war. Eigentlich mit diesen kleinen Kindern, die daran interessiert waren, von Dingen zu hören, von der Welt. Erst der Schock, wenn ein Kind in die Beziehung zweier Menschen kommt, alles ändert sich. Es dauert lange, bis man sich an die neue Ordnung der Dinge, den Lauf der Familie und auch das endlose Treiben um sie herum gewöhnt hat, Fragen, die für einen Erwachsenen trivial erscheinen, aber für die Kleinen unglaublich interessant sind. Und so vergeht die Zeit und unsere Jugend kommt in die Pubertät, sie fängt gerade erst an, alt zu werden. Ich bin der Meinung, dass die Pubertät da ist, damit es den Eltern und den Kleinen nicht so schwer fällt, Abschied zu nehmen. Damit junge Menschen in ihre eigene Welt schlüpfen und die Weltuhr drehen können. Jetzt sind sie Teil unserer Welt, sie verändern bereits die Ordnung der Dinge. Sie haben bereits die Kraft, die Welt nach ihrem eigenen Standpunkt, ihren eigenen Gedanken und Ideen zu verändern. Etwas vermasseln, etwas einen Riesenschritt nach vorne machen, nur weil er die Welt aus einer ganz anderen Perspektive sieht.
Und das freut mich...

IMG_8727.JPG

Hivefest beendete den Sommer für mich. Es kam zur gleichen Zeit, als sich das Wetter änderte. Es war wirklich kalt und unfreundlich in Amsterdam. Es hat viel geregnet. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, war wirklich unglaublich. Treffen mit Freunden. Ich habe neue interessante Leute kennengelernt. Ich habe lange gesehen, wen ich sehen wollte.

IMG_8616.JPG

Jetzt hat die Pilzsaison für uns begonnen, wir waren im Wald und in einer Stunde sind wir mit einem schönen Pilzhaufen gegangen. Ich fahre morgen wieder hin, ich freue mich sehr darauf. Nun, die Leute sammeln gerne Pilze, wenn es so viele von ihnen im Wald gibt.
Meine Frau hat aus den großen Pilzen Koteletts gemacht und wir haben die kleineren zum Trocknen geschnitten. Eine solche Pilzsuppe ist im Winter wirklich unbezahlbar.

IMG_8711.JPG

Wir wollten dieses Wochenende zu einer Regatta fahren. Leider wurde es aufgrund des Wetters verschoben. Nun, es ist Oktober, also frage ich mich, ob das Wetter nächstes Wochenende besser wird. Für diese Saison bleibt also nur noch, das letzte Rennen zu beenden, die Boote trocken zu bekommen und sich bei der letzten Party zu verabschieden.
Die Jahreszeit der Dunkelheit beginnt, braut sich zusammen…..

CZ: Další sezóna u konce, aneb podzim přišel…

Bylo celkem teplo. Všiml jsem si toho i na stavu vody v jezeře Illmensee. Minulý rok na začátku léta bylo tolik vody, že mola byla pod vodou asi 30 cm. Letos bylo asi tak o metr míň. Všichni v okolí mluví o tom jak bude tuhá zima, no uvidíme.
Ten pocit kdy rodič vypouští z hnízda své dítě. Ano letos bylo synovi 18 a tak už je teď na vlastích nohách. Ano musím říct, že to není úplně jednoduché vypustit dítě do světa a nekecat jim do toho jak a co dělají špatně, že @d4vidos . Śvět je obrovský prostor k bádání a objevování věcí.
Jo, jo bylo to super, když byli děti malí. Nejlepší je jak si všichni čerství rodiče myslí jak mají těžkou práci s dětma. A ono jak všechny děti časem dospívají tak si rodiče uvědomují jaký to byl nádherný čas s těma batoletama. Vlastně s těma malýma dětma které měli zájem poslouchat o věcech, o světě. Prvně ten šok když do vztahu dvou lidí přijde dítě tak se všechno změní. Jeden si dlouho zvyká na nový řád věcí, běh rodiny a taky nekonečný ruch kolem sebe, otázky které se zdají být pro dospělého triviální, ale pro ty malé neuvěřitelně zajímavé. A tak jde čas a mladí nám přijdou do puberty, to teprve začíná být tóčo. Mám názor, že puberta je tu k tomu, aby nebylo rodičům i těm malým tak těžké se rozloučit. Aby mladí mohli sami vklouznout do svého světa a začít točit orlojem světa. Teď už jsou součástí našeho světa, už taky mění řád věcí. Už mají tu moc měnit svět podle vlastního pohledu, vlastních myšlenek a nápadů. Něco pokazit, něco posunout obrovským krokem dopředu už jen proto, že vidí svět z úplně jiného úhlu pohledu.
A to mě těší…

IMG_8630.JPG

Léto pro mě zakončil Hivefest. Přišel zároveň se změnou počasí. V Amsterdamu bylo vážně chladno a nevlídno. Hodně pršelo. Ten čas co jsem tam ztávil byl vážně úžasný. Setkání s přáteli. Potkal jsem nová zajímavé lidi. Viděl jsem, koho už jsem chtěl vidět dlouhou dobu.

IMG_8708.JPG

Teď už nám začla houbová sezóna byli jsme v lese a za hodinu jsme odcházeli s pěknou hromadou hub. Zítra půjdem znovu, už se moc těším. No jo člověka sbírání hub baví, když jich je v lese tolik.
Z velkých hub manželka udělala řízky a menší sme nakrájeli na sušení. Taková houbová polévka je v zimě opravdu k nezaplacení.

IMG_8742.JPG

Tento víkend jsme měli jet regatu. Bohužel byla kvůli počasí odložena. No, je říjen tak jsem zvědav jestli bude příští víkend počasí lepší. Takže pro letošní sezónu už zbývá jen doťuknout ten poslední závod, vytáhnout lodě do sucha a ještě se rozloučit na posledním večírku.
Začíná sezóna tmy, vaření piva…..

Sort:  

Happy to know your son recently turned 18. It's not always easy to nuture and follow up a kid till he gets to adulthood. Despite reaching there, you are still not totally freeing his cause there are things he will still get to learn...so could be in a hard way...but you will always be there to support/help.