Сутринта Започва с #hive

in #bulgarialast year (edited)

Здравей @iliyan90 и всички в групата, много усмивки и успешен ден!
Едно селфи да се видимПейзаж от високоИ едни туристи пиещи кафе пред къщата за гости на брат миИ вижте това с @iliyan90

Тук

Лек ден!!!!

Posted using Dapplr

Sort:  

Много красиво както всеки път ;)
Хубаво ви е в Мелник ;)

Congratulations @mmanolev33! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 800 upvotes.
Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - March 1st 2021 - Hive Power Delegation

Чичо Митко на лято ще трябва да организирам май едно ергенско. Я кажи в на брат ти къщата може ли да направим подобно събитие. Ще се радвам ако е във вашият край че много ми хареса предния път 🙂